Jaarlijks archief: 2011

Verklaring zakelijk gebruik bestelauto

Per 1 januari 2012 wordt voor bestelauto’s de ‘verklaring uitsluitend
zakelijk gebruik bestelauto’ ingevoerd. Een ondernemer, een particulier met
resultaat uit overige werkzaamheden of een werknemer kan daarmee verklaren, dat
hij met de bestelauto van de zaak geen enkele kilometer privé rijdt. Zo kunt u
de bijtelling/onttrekking voor privégebruik vermijden. En hoeft u geen
rittenadministratie bij te houden. De verklaring kunt u uitsluitend afgeven via een door de Belastingdienst beschikbaar gesteld formulier.

Vervaltermijn vakantiedagen

Op dit moment verjaren opgebouwde vakantiedagen na 5 jaren. Daarbij geldt dat de oudste vakantiedagen het eerste worden opgenomen. Met ingang van 1 januari 2012 vervallen de minimumvakantiedagen na 6 maanden. Met andere woorden: minimumvakantiedagen opgebouwd in 2012 moeten voor 30 juni 2013 worden opgenomen. Gebeurt dit niet, dan komen deze te vervallen. Op deze manier wil de wetgever het opnemen van vakantie stimuleren. Dit acht de wetgever van belang in verband met de herstelfunctie van vakantie.

Nieuw Toeslagen Systeem

Burgers kunnen voortaan 24 uur per dag, 7 dagen per week via internet  hun toeslagen aanvragen, wijzigen of stopzetten met hun DigiD via mijn.toeslagen.nl. Voor intermediairs wordt het BAPI-kanaal  opengesteld voor het ontvangen van toeslagberichten. De site is het sluitstuk van de invoering van een Nieuw Toeslagen Systeem (NTS)  bij de Belastingdienst. Met het nieuwe systeem wordt ook de berekening van  het voorschot gestroomlijnd.

Notarieel samenlevingscontract

Vanaf 1 januari 2012 valt u zonder notarieel samenlevingscontract in het (hoogste) derden-tarief van 30-40% schenk- en erfbelasting, tenzij u minstens vijf jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Het samenlevingscontract moet minstens zes maanden vóór het overlijden zijn gesloten, maar deze eis geldt niet als u voor 1 januari 2012 een samenlevingscontract bent aangegaan.

Aanpassingen zvw premie

Vanaf 2012 wordt het maximum bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) met ruim € 16.000 verhoogd, zodat deze samenvalt met het maximum premieloon werknemersverzekeringen (€ 50.065). De Zvw-bijdrage wordt verlaagd: van 7,75% naar 7,1%. De aanpassingen zijn gunstig voor belastbare inkomens tot zo’n € 38.000 en ongunstig voor inkomens daarboven.

Hogere NHG tot medio 2014

Het Rijk blijft ook na dit jaar de woningmarkt extra stimuleren met een hogere Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De in 2009 opgehoogde  kostengrens naar 350.000 euro wordt niet per 1 januari 2012 maar stapsgewijs in de  periode tot medio 2014 teruggebracht naar de reguliere hoogte van 265.000 euro. De eenmalige premie die  huizenkopers met een NHG-hypotheek voor de garantstelling betalen stijgt in 2012 van  0,55 procent naar 0,70 procent van de hypotheeksom. Hierdoor worden de buffers voor de NHG  groter en nemen de risico’s voor de overheid als achtervang af.

Schatting Vpb-aangiften

De Belastingdienst heeft ten onrechte brieven verstuurd aan belastingplichtigen met een lang boekjaar dat is gestart in 2009. In de brief vragen wij deze belastingplichtigen alsnog voor 1 december een schatting voor hun Vpb-aangifte in te dienen. De Belastingdienst werkt aan een oplossing van het probleem dat door deze brief is ontstaan. De excuusbrieven zijn verstuurd naar 5.500 belastingplichtigen. Deze  groep hoeft verder geen actie te ondernemen.

Korting jaarbetaling MRB

De zogenaamde jaarkorting in de motorrijtuigenbelasting wordt volgend jaar afgeschaft. Deze korting bedraagt € 3 per vooruitbetaald kwartaal. De korting was ooit bedoeld als stimulans voor het kiezen van de meest efficiënte betalingsvorm.

Vast bankrekeningnummer

Met ingang vanaf 1 januari 2013 worden belastingteruggaven en toeslagen op een ‘vast bankrekeningnummer’ gestort. Het laten uitbetalen op verschillende rekeningen is straks niet langer toegestaan. Lees verder

Vakantiewet zieke werknemers

Op 1 januari 2012 gaat de nieuwe Vakantiewet in. Langdurig zieke werknemers gaan dan hetzelfde aantal vakantiedagen opbouwen als andere werknemers. Op dit moment bouwt een langdurig zieke werknemer alleen vakantiedagen op tijdens de laatste 6 maanden van zijn arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari 2012 krijgen langdurig zieke werknemers evenveel vakantiedagen als andere werknemers. Zij hebben dan recht op minimaal 4 weken vakantie per jaar. Daarbij komen eventueel nog bovenwettelijke vakantiedagen en ATV dagen. Als werkgever kunt u hierover in de CAO afspraken maken.