Jaarlijks archief: 2014

Eindejaarsbericht 2014

17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

Crisisheffing incidentele loonbetaling

De crisisheffing was in april 2012 aangekondigd en op 17 juli 2012 in de wet opgenomen. De heffing gold voor het gehele jaar 2012. De aangifte en afdracht moest plaatsvinden in 2013. Voor de Rechtbank Haarlem speelde het geschil of een incidentele loonbetaling in februari 2012 ook onder de crisis valt. Lees verder

zzp’er pensioen

Per 1 januari 2015 is het mogelijk om als zelfstandige zonder personeel deel te nemen aan het ZZP-pensioenfonds. Een zzp’er zal naar eigen inzicht vrijwillig bedragen kunnen inleggen en daarbij zelf kiezen voor zijn pensioenleeftijd. Deze leeftijd moet wel liggen tussen de 60 en 70 jaar. De pensioenuitkering zal een looptijd van 10, 15 of 20 jaar hebben. Het opgebouwde vermogen zal niet opeisbaar zijn door derden.

WKR concernregeling

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle werkgevers verplicht gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Door gebruik te maken van deze regeling hoeft er binnen een concern niet langer een splitsing gemaakt te worden tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels voor werknemers van het ene concernonderdeel zijn en deels voor een ander. Er moet wel voldaan worden aan de voorwaarden.

Veranderingen 2015

In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt. U leest het op de site van de Belastingdienst voor ondernemers en werkgevers.

Aangifte inkomstenbelasting 2015

De jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting moet in 2015 tussen 1 maart en 1 mei gebeuren. De al jarenlang geldende eis dat het voor 1 april moet, komt te vervallen. Omdat er pas vanaf 1 maart aangifte mag worden gedaan, is de einddatum van 1 april losgelaten. Dat wordt nu 1 mei. Er blijft wel een prikkel om voor 1 april aangifte doen: de garantie dat er voor 1 juli een voorlopige of definitieve aanslag binnenkomt. Die garantie vervalt voor mensen die na 1 april aangifte doen. Lees verder

Overgangsregeling gebruikelijk loon

De doelmatigheidsmarge bij het berekenen van het gebruikelijk loon moet per 1 januari 2015 omlaag van 30% naar 25%. Het kabinet heeft laten weten per diezelfde datum niet alle afspraken collectief op te zeggen. De BV moet een nieuwe afspraak maken voor het gebruikelijk loon indien de geldigheidsduur van de lopende afspraak verloopt of op het moment dat de inspecteur zelf contact opneemt met de BV. Zolang feiten en omstandigheden gelijk blijven, behoeft er niet gewijzigd te worden. Juist in het voorgestelde overgangsrecht was er wel het risico van een correctie.

Belastingrente dividendbelasting

Per 1 januari 2015 gaat de belastingrenteregeling gelden voor de dividendbelasting. Over naheffingsaanslagen dividendbelasting bent u alsdan belastingrente verschuldigd. Het percentage wordt gelijkgesteld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, doch het percentage bedraagt minimaal 4%.

Verlaging FOR

Indien u als ondernemer winst maakt, kunt u een deel van de winst aanwenden voor een Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Vanaf 1 januari kunt u minder FOR opbouwen en het maximumbedrag van de opbouw wordt verlaagd. De FOR bedraagt vanaf 1 januari 2015 9,8% (2014: 10,9%) van de winst uit onderneming, het maximumbedrag is verlaagd tot  € 8.640 (2014: € 9.542).

VAR wordt BGL

U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen (BGL). De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de gevolgen van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. U heeft als ondernemer door de BGL dus geen zekerheid over de vraag of u loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming geniet. De opdrachtgever is straks medeverantwoordelijk voor de aanvraag van de BGL.