Disclaimer

Website FinQ Accountants
Door deze website te benaderen en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de op deze website genoemde disclaimer. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan FinQ Accountants aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendommen. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van FinQ Accountants.

E-mail FinQ Accountants
De informatie verzonden met e-mailbericht(en) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien de ontvanger van het e-mailbericht niet de geadresseerde is of niet gerechtigd is tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt de ontvanger van het e-mailbericht verzocht ons dit onmiddellijk per e-mail of telefonisch te melden en het oorspronkelijke bericht te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op elk e-mailbericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons kantoor geen accountantscontrole toegepast.

Alle diensten en andere werkzaamheden worden uitsluitend verricht uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met FinQ Accountants. Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van FinQ Accountants zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30250331.