Privacyverklaring

Privacyverklaring In deze verklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die wij met u zijn overeengekomen
 • niet, tenzij anders overeengekomen, met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens, wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zullen zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens Ten grondslag aan de relatie tussen cliënt en accountant ligt een opdrachtbevestiging waarin mede begrepen onze Algemene Voorwaarden. In onze opdrachtbevestiging worden onze accountantswerkzaamheden benoemd. Om onze accountantswerkzaamheden aan te kunnen bieden en onze dienstverlening te kunnen waarborgen, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij accountantswerkzaamheden voor u verrichten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt heeft. Ten grondslag aan deze verwerking ligt een individuele verwerkersovereenkomst tussen cliënt en accountant. De persoonsgegevens die wij verwerken hebben, in de meest brede zin des woords, betrekking op de volgende diensten:

 • Accountancy
 • Belastingadvies
 • Fiscale aangiften
 • (Salaris)administratie
 • Financiële en fiscale (bedrijfs)advisering

Beveiliging Wij hebben passende technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens die wij onder ons hebben verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Wij zullen ons houden aan de beveiligingsvoorschriften in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Bij (persoons)gegevensoverdracht adviseren wij u gebruik te maken van FinQ online. Deze dienst maakt gebruik van een 2 traps authenticatie ter bescherming van uw persoonsgegevens. Tevens wordt hiertoe gebruik gemaakt van het zogenoemde SSL- veiligheidssysteem, hiermee worden uw gegevens versleuteld verzonden, dit ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser. Sub-verwerkers Bij de uitvoering van onze accountantswerkzaamheden schakelen wij Sub-verwerkers in. Wij hebben de volgende Sub-verwerkers ingeschakeld:

 • Nextens
 • Twinfield
 • Basecone
 • Visionplanner
 • Pinkweb
 • Fiscadion
 • Auxilium Adviesgroep
 • Yourhosting

Gegevens bezoek website Cookies, of vergelijkbare technieken, zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van een website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Voor het verzamelen van gegevens, wordt door ons behoudens voor eigen gebruik Google Analytics, verder geen gebruik gemaakt van tracking cookies. Contactformulier website Wanneer u via de website contact opneemt met ons, dan hebben wij bepaalde informatie nodig om u zo goed mogelijk te kunnen informeren aangaande de door u geformuleerde vraag of opmerking. Om die reden dient u enkele velden verplicht in te vullen op de contactpagina van onze website. Wij verzamelen via het contactformulier: uw (bedrijfs)naam; uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Wij verwerken deze gegevens enkel teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door FinQ Accountants toe te kunnen sturen, hetzij per post, per e-mail of telefoon en om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Wij verzamelen alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. Externe links website FinQ Accountants heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de privacyverklaring van FinQ Accountants daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze website informatie over u verzamelen. FinQ Accountants is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze website noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacybeleid van de website van deze derden door te lezen alvorens (persoons)gegevens aan die derde te verstrekken. Werving en selectie Omdat wij onze website ook als wervingsinstrument gebruiken, kunt u na een bezoek aan onze website voornemens zijn om uw curriculum vitae aan ons per email toe te sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door ons uitsluitend voor de communicatiedoeleinden gebruikt. Wij adviseren u, indien u wilt solliciteren voor een functie of een stageplaats, uw curriculum vitae als een met een wachtwoord beveiligd document naar ons te versturen, dit ter waarborging van uw persoonsgegevens. Nieuwsbrief Cliënten van FinQ Accountants ontvangen op verzoek periodiek per post onze nieuwsbrief. Indien u het (niet) op prijs stelt deze nieuwsbrief te ontvangen dan vernemen wij dat graag van u. De nieuwsbrief alsmede onze rubriek actueel op onze website is bedoeld als een eerste oriëntatie op de betreffende onderwerpen. In deze zin dragen wij geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheden. Voor nadere informatie staan wij uiteraard graag tot uw beschikking. Derden Persoonsgegevens die wij onder ons hebben, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van FinQ Accountants. Uw persoonsgegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden gesteld of u daar expliciet om heeft gevraagd. Marketing activiteiten Wij zullen ontvangen persoonsgegevens niet aanwenden ter ondersteuning van onze marketing activiteiten, tenzij u hier expliciet zelf toestemming toe geeft. Bewaren van gegevens Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken. Rechten betrokkenen U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering bij ons indienen. Daarnaast heeft u het recht op:

 • Het bezwaar maken, of beperking te verzoeken van de verwerking van gegevens
 • Het intrekken van uw toestemming tot verwerking van gegevens
 • Het recht op overdracht van gegevens
 • Het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Mocht u hier uitvoering aan willen geven, neemt u dan contact met ons op. Wijzigingen Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Vragen Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen of gebruik maken van ons contactformulier op onze website.