Jaarlijks archief: 2020

corona: regelingen voor ondernemers, bedrijven, zzp’ers

Bedrijven kunnen gebruik maken van de volgende regelingen.

corona: melding betalingsonmacht belastingen en premies

Met dit formulier kunt u als bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging bij de Belastingdienst melden dat u betalingsonmacht verwacht. Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? U kunt terecht op de website van de Kamer van Koophandel  het coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, u kunt tevens contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117.

corona: uitstel van betaling belastingdienst

U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Stuur daarvoor een brief naar de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Zie voor meer informatie: betalingsproblemen door het coronavirus. U kunt daarnaast ook uw voorlopige aanslag(en) verlagen. Indien u voor een periode langer dan 3 maanden uitstel nodig heeft, dan dient u aanvullende informatie mee te sturen en eventueel een verklaring van een deskundige.

corona: verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf

De aangepaste borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C) regeling is per 16 maart 2020 opengesteld. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. De kredietverstrekker kan de aanmelding voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). De regeling is tevens toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

corona: tijdelijke overbrugging zelfstandigen (Tozo)

Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u indien u voldoet aan de voorwaarden mogelijk ondersteuning krijgen van de gemeente. De regeling is gebaseerd op de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

corona: tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelengheid (maatregel werktijdverkorting en ww-uitkering stopgezet)

U kunt geen werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel meer aanvragen. Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend:

  • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

U dient de aanvraag in bij het UWV, op dit moment kunt de aanvraag tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) nog niet indienen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Fiets van de zaak

De ondernemer kan de fiets die hij verstrekt of ter beschikking stelt, aanschaffen of leasen. De fietsregeling komt er in het kort op neer dat voor een ter beschikking gestelde fiets 7% van de cataloguswaarde tot het loon moet worden gerekend. Lees verder

Instandhoudingssubsidie aanvragen voor 30 april 2020

Per 1 januari 2019 mag u voor uw rijksmonument geen onderhoudskosten meer aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u wel een subsidie aanvragen. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Oprenting OudeDagsVerplichting

De oudedagsverplichting (ODV) moet jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het in de wet vermelde percentage. De rente is gebaseerd op het gemiddelde U-rendement van het vóórgaande kalenderjaar. Voor 2020 is het percentage negatief -0,107% (2017 = 0,059%, 2018 = 0,060%, 2019 = 0,269%).

UBO register

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Op dit moment is de wetgeving die daarover gaat nog in behandeling. UBO’s zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben [bron: KvK].