Categorie: Algemeen

Digitaal aangifte dividendbelasting

Sinds 1 januari 2024 is het in veel gevallen mogelijk om uw aangifte dividendbelasting digitaal te doen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting.

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden :

  • U doet digitaal aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk.
  • U doet uw aangifte dividendbelasting via een fiscaal dienstverlener.
  • U gebruikt het papieren formulier Aangifte dividendbelasting. Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na deze datum kunt u alleen nog maar digitaal aangifte doen.

Gaat het om dividenduitkeringen die u hebt gedaan tot en met 2023? Dan gebruikt u het papieren formulier Aangifte dividendbelasting [bron: Belastingdienst].

Digitale aangifte dividendbelasting vanaf 1 juli 2024

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024? Dan kiest u 1 van deze 3 mogelijkheden :

• U doet digitaal aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk (e-herkenning).
• U doet uw aangifte dividendbelasting via een fiscaal dienstverlener.
• U gebruikt het papieren formulier aangifte dividendbelasting.

Let op: dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na deze datum kunt u alleen nog maar digitaal aangifte doen [bron: Belastingdienst].

WKR vrije ruimte 2023

Om enkele werkgeverslasten voor 2023 te verlagen en investeringen aantrekkelijk te maken wordt voor heel 2023 de Werkkostenregeling tijdelijk verruimd naar 3% tot een loonsom van € 400.000. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2023 1,18%. Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte in de WKR verruimd van 1,7% naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000.

Excessief lenen van uw B.V.

Leent u, of lenen u en uw fiscale partner meer dan € 700.000 van uw bv? Dan wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2). Het eerste meetmoment is 31 december 2023. Lees verder

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kunt u voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe.

U moet het bedrijfsmiddel in het kalenderjaar 2023 hebben gekocht of voortgebracht, en u moet het in gebruik nemen voor 1 januari 2026. Lees verder

Betalingsregeling belastingschulden coronatijd

Deze maand verstuurt de Belastingdienst brieven naar ondernemers waarin de dienst meldt dat de betalingsregeling wordt ingetrokken voor de belastingschulden die zij in coronatijd hebben opgebouwd. Het gaat om ondernemers die al langer niet meer voldeden aan de voorwaarden van het bijzonder uitstel. De datum van deze brief is 15 augustus 2023 zodat deze ondernemers nog ruim een maand de tijd krijgen om actie te ondernemen om alsnog te voldoen aan de voorwaarden. Ondernemers kunnen vóór 25 augustus 2023 in beroep gaan tegen het intrekken van de betalingsregeling bij de Belastingdienst. Als de betalingsregeling bijzonder uitstel wordt ingetrokken, moeten deze ondernemers alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen, in 1 keer betalen plus eventuele kosten vóór 29 augustus 2023.

Verruiming lijfrente-aftrek

Onderdeel van de per 1 juli 2023 ingevoerde Wet toekomst pensioenen is het uitbreiden van de mogelijkheden een lijfrente op te bouwen. Zowel de jaarruimte als de reserveringsruimte is verruimd. Vooralsnog zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • het opbouwpercentage gaat van 13,3% naar 30%;
  • voor de reserveringsruimte 10 jaar terug rekenen (was 7 jaar);
  • de maximale reserveringsruimte wordt € 38.000 (dit was 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 8.065. Bij een kortere periode dan 10 jaar voor AOW-leeftijd was dit maximum € 16.130);
  • tot 5 jaar na AOW blijven inleggen (dit was tot AOW-leeftijd).

Belastingrente – update –

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zou eigenlijk vanaf 1 maart 2023 10,5% bedragen. Het percentage is namelijk gebaseerd op de wettelijke rente voor handelstransacties. Het kabinet heeft echter laten weten de belastingrente voor de vennootschapsbelasting vooralsnog op 8% te houden. De belastingrente op overige belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) is per 1 juli 2023 wel verhoogd het percentage was 4 en is geworden 6 procent.

Definitieve aanslagen

De Belastingdienst houdt de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022 met box 3-inkomen, waarbij sprake is van andere vermogensbestanddelen dan ‘bank- en spaartegoeden’ momenteel aan. Het aanhouden blijft van toepassing tot de Hoge Raad meer duidelijkheid geeft over het rechtsherstel box 3.

Belastingrente vpb 10,5%

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8 naar 10,5%. De belastingrente wordt voor het belastingjaar 2022 berekend over de periode vanaf 1 juli 2023 tot zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

Om belastingrente te beperken/voorkomen, moet een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2022 voor 1 mei 2023 worden ingediend. Belastingrente wordt ook niet verschuldigd als de aangifte vennootschapsbelasting 2022 is ontvangen voor 1 juni 2023.