Categorie: Algemeen

BTW suppletieplicht

Hebt u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit aan de Belastingdienst te melden. Is correctie van uw aangifte(n) nodig? En blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt. Deze correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de oude kleineondernemersregeling. Deze correctie doet u altijd via een suppletie.

BIK: Baangerelateerde InvesteringsKorting

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit besluit is nog niet definitief. Lees verder

corona: wkr en now

In 2020 heeft de overheid besloten tot een eenmalige verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 fiscaal loon. Veel ondernemingen maken hiervan gebruik. Wij willen u attenderen op het mogelijke risico voor de NOW-regeling. Bij de NOW regeling op werkmaatschappij niveau (artikel 6a bij NOW 1 en artikel 7 bij NOW 2) én bij aanvragen met een verplichte accountantsverklaring (4415N en 3900N) zijn extra voorwaarden gesteld. Lees verder

corona: aanvragen definitieve berekening NOW 1.0

Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020)? Dan kunt u vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening aanvragen. Lees verder

corona: NOW en accountantsverklaring

U heeft geen verklaring nodig als uw voorschot onder de € 20.000 zit en als uw vaststellingsbedrag ook onder de € 25.000 zit. Als u een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie. Als u een voorschot ontvangt van minder dan € 100.000 maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van € 125.000 of meer, dient u ook een accountantsverklaring te overleggen. Lees verder

corona: NOW 3 regeling

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. NOW 2 aanvragen kan niet meer. NOW 3 aanvragen is mogelijk vanaf 16 november. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. Zie voor meer informatie site van de Kamer van Koophandel.

Belastingplan 2021

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 15 september 2020 de begroting voor 2021 aan de Tweede Kamer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden. U vindt de voorgestelde veranderingen voor onder andere belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.

Online bijzonder uitstel van betalingen

Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u met een online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Hebt u na die 3 maanden nog langer uitstel nodig? Dan kunt u met hetzelfde formulier een verzoek doen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen [bron: Belastingdienst]. Als u verlening aanvraagt en uw belastingschuld is meer dan € 20.000 moet u aanvullende gegevens verstrekken waaronder een liquiditeitsprognose en een verklaring van een derde-deskundige.

Beperking MKB winstvrijstelling vanaf 2020

De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. De vrijstelling bedraagt 14% van de winst waarmee de fiscale winst verlaagd wordt, waardoor u minder belasting verschuldigd bent. Vanaf 1 januari 2020 vindt een beperking op de mkb-winstvrijstelling plaats. Als de ondernemer een inkomen
heeft dat hoger is dan € 68.507, treedt een afbouw op van het tarief waartegen de MKB-winstvrijstelling in mindering gebracht wordt. Deze afbouw is in 2020 gesteld op 3,5%. Tot 2023 zal dit jaarlijks gebeuren. Vanaf 2023 zal het tarief 37,10% zijn.

corona: Tegemoetkoming Vaste Lasten

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.