Jaarlijks archief: 2012

Uitstel btw

U krijgt per 1 januari 2013 de mogelijkheid, op schriftelijk of telefonisch verzoek, om bij de Belastingdienst uw btw afdracht uit te stellen met maximaal vier maanden. Het uitstel geldt tot een bedrag van € 20.000. Voorwaarden zijn dat er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor al dwangbevelen zijn afgegeven. Ook mag er geen sprake zijn van aangifteverzuim en openstaande oninbare belastingschulden. Daarnaast kunt in aanmerking komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd. Een versoepeling is dat u hiervoor niet meer hoeft aan te tonen dat uw betalingsproblemen voortkomen uit de crisis.

Eisen btw-factuur 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 gelden voor ondernemers nieuwe factureringsregels voor de btw. Een van de veranderingen is dat de eisen waar een btw-factuur aan moet voldoen, op een aantal punten worden aangepast. Daarnaast kunt u in bepaalde gevallen volstaan met een vereenvoudigde factuur of zelfs helemaal geen factuur en bij grensoverschrijdende transacties de regels van uw eigen lidstaat volgen. Verder worden de eisen voor een elektronische factuur flink versoepeld.

Loonstrookje 2013

De invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB) moet ervoor zorgen dat vanaf 2013 het loonstrookje eenvoudiger wordt. Met deze nieuwe wet wordt één loonbegrip ingevoerd voor de heffing van premies, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige loonstrook is dat medewerkers in 2013 niet langer een bijdrage hoeven te betalen aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze kosten komen volledig voor rekening van de werkgever waardoor medewerkers hier niet langer belasting over betalen.

Winstbox 2015

In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord is aangekondigd dat in 2015 een winstbox in de inkomstenbelasting wordt ingevoerd. De gedachtevorming over een winstbox is al enige tijd gaande. De opmerkingen in het regeerakkoord daarover zijn hoogst interessant, mede omdat de winstbox een opbrengst voor de schatkist moet genereren van een half miljard euro. Het is niet uit te sluiten dat de belastingdruk voor de zelfstandig ondernemer daardoor zal stijgen.

Kapitaalverzekering omzetten

Heeft u op dit moment een kapitaalverzekering in box 3 en wilt u de kapitaaluitkering te zijner tijd gebruiken voor het aflossen van uw eigenwoningschuld? Het kan dan fiscaal gunstig zijn om deze kapitaalverzekering om te zetten in een kapitaalverzekering eigen woning. U heeft hier nog tot 1 april 2013 de tijd voor.

Einde levensloopregeling

Hebt u een levensloopregeling? Volgens de voorstellen in het Belastingplan 2013 kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen. Was uw tegoed op 31 december 2011 minder dan € 3.000? Dan telt dit bedrag mee als inkomen voor 2013. Uw toetsingsinkomen wordt hierdoor hoger en uw toeslag lager. Was uw tegoed op 31 december 2011 € 3.000 of meer? Dan kunt u dit bedrag of een deel ervan door uw werkgever laten uitbetalen tot en met 31 december 2021. Het bedrag dat u laat uitbetalen, telt mee als inkomen voor het jaar waarin u dit laat uitbetalen.

Kapitaalverzekeringen

Na 31 december 2012 mogen geen nieuwe KEW’s (Kapitaalverzekering Eigen Woning) meer worden afgesloten. Dat geldt ook voor kapitaalverzekeringen in box 3: die mogen na 31 december 2012 niet meer op de hierboven beschreven wijze omgezet worden van een bestaande box 3-kapitaalverzekering in een KEW. Het overgangsrecht wordt aangepast zodat kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten die in box 3 vallen nog tot 1 april 2013 kunnen worden omgezet naar een box 1- KEW.

Startersleningen

Huizenkopers kunnen de rente van een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ook na 2012 onder de huidige voorwaarden aftrekken. Vanaf 2013 is alleen de rente op hypotheken die maandelijks worden afgelost nog aftrekbaar maar er wordt hierop alsnog een uitzondering gemaakt voor startersleningen. Bovendien stelt het Rijk nog eens 20 miljoen euro beschikbaar voor startersleningen. De regeling is opgenomen in een conceptbesluit startersleningen.

Campagne Belastingdienst

Geef uw bedrijf een vliegende start met de startersvoordelen van de Belastingdienst. Deze voordelen kunnen oplopen tot € 13.000,-.’ De Belastingdienst wijst hierop via een mediacampagne die deze week start. Startersvoordelen Spil in de campagne is de website Belastingdienst Starters. Daar vindt u nieuwe voorzieningen die duidelijk maken welke startersvoordelen van toepassing kunnen zijn. Zo geeft de rekenhulp ‘Startersvoordeel’ snel een beeld van het voordeel.

Regeerakkoord

De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd. Het regeerakkoord is als pdf document te downloaden via bijgevoegde link: regeerakkoord 29 oktober 2012.