Informatieverplichting

Op Prinsjesdag zijn wijzigingsvoorstellen voor de hypotheekrenteaftrek gepresenteerd.  Eén van deze wijzigingsvoorstellen ziet op de informatieverplichting als een persoon een lening aangaat bij een persoon/lichaam, die/dat op grond van de wet geen informatieplicht tegenover de Belastingdienst heeft, bijvoorbeeld ouders of de eigen BV. De lening kwalificeert dan alleen als eigenwoningschuld als de klant nadere gegevens verstrekt. Voor het aanleveren van de gegevens wordt een elektronisch formulier ontwikkeld door de Belastingdienst. De volgende gegevens moeten worden verstrekt: de hoogte van de lening; de startdatum; de looptijd van de lening; het rentepercentage; de overeengekomen aflossingsvorm.