Renteregeling Belastingdienst

Het Belastingplan 2012 bevat een nieuwe renteregeling voor de Belastingdienst, die aansluit op de regeling verzuimrente van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze renteregeling geldt vanaf 1 januari 2013 en heeft zowel een heffings- als een invorderingscomponent. Het percentage voor heffen of vergoeden van rente blijft in de nieuwe regeling gelijk. Het tijdvak waarover rente wordt berekend, vangt aan op 1 juli  na afloop van het belastingjaar. Voor de hoogte van het rentepercentage  wordt de wettelijke rente gehanteerd zoals deze geldt voor  niet-handelstransacties. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld  bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad.  Sinds 1 juli 2011 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 4 procent.