Toeslagen

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen stevig aan te pakken, wordt de maximale boete verhoogd naar € 4920 voor het niet, dan wel niet tijdig verstrekken van gegevens en inlichtingen. Daarnaast wordt het mogelijk om per overtreding een boete op te leggen tot maximaal 100 procent van het terug te vorderen bedrag. Dit wordt mogelijk in het geval het aan opzet of grove schuld van de aanvrager, zijn partner of een medebewoner te wijten is dat er geen, onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt.