Afhandeling bezwaar privé gebruik

Op 1 juni 2017 is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in deze massaal bezwaarprocedure in de Staatscourant gepubliceerd. Wat betekent deze uitspraak voor uw klant en hoe verloopt de verdere afhandeling?

De collectieve uitspraak volgt op de recente uitspraak van de Hoge Raad in 4 gerechtelijke procedures. De Hoge Raad besliste op 1 onderdeel in het voordeel van de indieners van het bezwaar. Het gaat om de gevallen waarin:
– de administratie van een ondernemer geen gegevens bevat waaruit is af te leiden in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt én
– toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt.
In dat geval moet de omvang van het privégebruik met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden bepaald. Belastingplichtige moet volgens de Hoge Raad in een dergelijk geval de gegevens verstrekken over de omvang van het privégebruik.

Op alle andere door belastingplichtigen aangedragen rechtsvragen is de Belastingdienst in het gelijk gesteld.

Aannemelijk maken zonder kilometeradministratie
Voor ondernemers die geen volledige kilometer- administratie hebben bijgehouden, maar die wel tijdig bezwaar hebben gemaakt en van mening zijn dat het privégebruik van de auto lager is dan uit het toegepaste forfait volgt, geldt het volgende.

De Belastingdienst stelt deze ondernemers in de gelegenheid tot 15 juli 2017 aannemelijk te maken dat de bijtelling van het forfait voor hen te hoog uitvalt. De betrokkene moet daarbij een volledige onderbouwing en bewijsstukken indienen.

Let op
De collectieve uitspraak geldt voor alle bezwaren ineens. Ondernemers die een bezwaarschrift hebben ingediend krijgen in het kader van deze collectieve uitspraak geen persoonlijk bericht. Als in het bezwaarschrift andere vragen dan die over privégebruik auto staan, behandelt de Belastingdienst het bezwaar op die punten wel individueel.

Hoe verloopt de verdere afhandeling?
U kunt voor uw klant het privégebruik van de auto van de zaak nader motiveren met het formulier Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw. U kunt dit formulier gebruiken tot 15 juli 2017. Stuur uw volledige onderbouwing en bewijsstukken (per auto) ook mee.

Let op
Door de Belastingdienst is eerder bekendgemaakt dat wie een bezwaar over privégebruik auto btw voor één jaar heeft ingediend, niet opnieuw bezwaar hoeft te maken voor latere jaren. De collectieve uitspraak geldt dus ook voor deze latere jaren. Dit betekent dat u het formulier kunt invullen vanaf het oudste jaar waarvoor een bezwaarschrift is ingediend.

Stuur het formulier en de bijbehorende stukken naar:
Belastingdienst
Postbus 2586
6401 DB Heerlen

[bron: Belastingdienst]