Actueel

corona: tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs)

update 10 juni 2020: De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via Tegemoetkoming schade.

corona: uitstel van betaling belastingdienst en betalingsonmacht

update 10 juni 2020: U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Zie voor meer informatie tevens: betalingsproblemen door het coronavirus. Als u belastinguitstel wenst, dient u de betreffende aangifte in, doch u betaald deze niet. Nadien ontvangt u een naheffingsaanslag van de Belastingdienst, waarop u uitstel aanvraagt. U stuurt dan een brief naar de Belastingdienst, in deze brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. U kunt sinds 2 april 2020 ook online uitstel belastingbetaling voor 3 maanden aanvragen bij de Belastingdienst. Lees verder

corona: verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C en BL)

update 10 juni 2020: De aangepaste borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C) regeling is per 16 maart 2020 opengesteld. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. De kredietverstrekker kan de aanmelding voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). De regeling is tevens toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Daarnaast bestaat de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) ook dit is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarisch ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen.

corona: tijdelijke overbrugging zelfstandigen (Tozo)

update 10 juni 2020: Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u indien u voldoet aan de voorwaarden mogelijk ondersteuning krijgen van de gemeente door de regeling Tozo: tijdelijke overbrugging zelfstandigen. Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Heeft u meer vragen over de Tozo, kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

corona: tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelengheid (Now)

update 10 juni 2020: De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli  worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW1.0). Voor vragen over de NOW regeling kunt u tevens terecht bij de Rijksoverheid.

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000 of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan €125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van €125.000 of meer een accountantsverklaring vereist. Lees verder

Fiets van de zaak

De ondernemer kan de fiets die hij verstrekt of ter beschikking stelt, aanschaffen of leasen. De fietsregeling komt er in het kort op neer dat voor een ter beschikking gestelde fiets 7% van de cataloguswaarde tot het loon moet worden gerekend. Lees verder

Instandhoudingssubsidie aanvragen voor 30 april 2020

Per 1 januari 2019 mag u voor uw rijksmonument geen onderhoudskosten meer aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u wel een subsidie aanvragen. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Oprenting OudeDagsVerplichting

De oudedagsverplichting (ODV) moet jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het in de wet vermelde percentage. De rente is gebaseerd op het gemiddelde U-rendement van het vóórgaande kalenderjaar. Voor 2020 is het percentage negatief -0,107% (2017 = 0,059%, 2018 = 0,060%, 2019 = 0,269%).

UBO register

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Op dit moment is de wetgeving die daarover gaat nog in behandeling. UBO’s zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben [bron: KvK].

Gebruikelijk loon DGA

Op de valreep van het nieuwe jaar is besloten om vanaf 1 januari 2020 het minimum gebruikelijk loon voor de DGA op €46.000 te stellen.